Dokumentai

Įstatai, nuostatai ir reglamentai

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatai
Centro tarybos (savivaldos institucijos) nuostatai
Centro tarybos (kolegialus valdymo organo) darbo reglamentas

Planavimo dokumentai

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro 2021-2023 metų strateginis planas
2021–2022 mokslo metais vykdomų mokymo programų įgyvendinimo aprašas (ugdymo planas)
2021 metų veiklos planas

Tvarkos ir aprašai

Apgyvendinimo bendrabutyje ir apmokėjimo tvarkos aprašas
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Krizių valdymo tvarkos aprašas
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
Mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas
Mokinių mobilumo organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei centro nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, veiklų mokyklos bendruomenei aprašas
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas
Nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas
Pavienio mokymosi formos savarankiško mokymo organizavimo būdu tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, teikimo tvarkos aprašas
Vaiko/Jaunuolio gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės
Darbo vidaus tvarkos taisyklės
Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Kiti dokumentai

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro darbo apmokėjimo sistema
Darbo apmokėjimo sistemos priedas Nr 1
Darbo apmokėjimo sistemos priedas Nr 2
Veiklos kokybės rodikliai ir reikšmės
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
Skip to content