Laisvos darbo vietos

Konkursas į vyriausiojo finansininko pareigas

Viešoji įstaiga Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras skelbia konkursą vyriausiojo finansininko pareigoms užimti.

PAREIGYBĖ

 1. Viešoji įstaiga Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras (toliau – Centras), duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, įmonės kodas 305616472, Statybininkų pr. 39, Klaipėda, skelbia konkursą vyr. finansininko (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį – 1 etatas) pareigoms užimti.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.
 4. Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,7.
 5. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
 6. Darbo pradžia: 2021-09-01
 7. Darbo laiko trukmė – 8 val. (40 val. per savaitę)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VYR. FINANSININKO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

 1. turėti aukštąjį universitetinį buhalterinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. mokėti savarankiškai ir komandoje analizuoti, apibendrinti gaunamą informaciją, ir tinkamai parengti ir/ar pateikti einamųjų klausimų ir/ar problemų sprendimo būdus, teikti konsultacijas finansų ir apskaitos klausimais;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 4. gebėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis: “NAVISION“, “STEKAS“, “VSAKIS“;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Viešųjų pirkimų įstatymą, inventorizacijos tvarką, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 6. išmanyti Mokesčių administravimo, PVM, Pelno, Gyventojų pajamų, socialinio draudimo ir kitus, mokesčius reglamentuojančius įstatymus.

PRIVALUMAI:

 1. turėti analogiško ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir finansų srityje;
 2. buhalterinio darbo patirtis švietimo įstaigoje.

PAGRINDINĖS VYR. FINANSININKO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 1. organizuoja Centro ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialių, darbo ir finansų resursų naudojimą, Centro nuosavybės saugumą bei vadovauja Centro buhalterijos darbuotojams;
 2. formuoja apskaitos politiką, atsižvelgdamas į Centro veiklos ypatumus ir vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
 3. tvarko Centro buhalterinę apskaitą ir rengia finansines ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei pagal Centro apskaitos politiką;
 4. vykdo įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
 5. užtikrina savalaikį ir tinkamą įstaigos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą, įstaigos išlaidų sąmatų parengimą ir pateikimą tvirtinimui, jų vykdymo kontrolę;
 6. rengia duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS bei teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinius;
 7. užtikrina darbo užmokesčio mokėjimą ir mokesčių bei kitų įmokų pervedimą į biudžetą, socialinius fondus;
 8. veda lėšų išlaidų apskaitą pagal patvirtintas sąmatas, teikia paraiškas lėšoms gauti.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR KONKURSO VYKDYMAS

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse (toliau – pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir šių dokumentų kopijas;
 4. kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento turimą darbo patirtį ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 5. gyvenimo aprašymą (CV);
 6. užpildytą pretendento anketą 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu.

Pokalbis planuojamas – 2021 m. rugpjūčio 25 dieną.

Dokumentai teikiami ir priimami nuo 2021-08-10 iki 2021-08-24 centro raštinėje (203 kab.), Rambyno g. 14, Klaipėda darbo valandomis nuo 9.00 iki 15.00 val. Taip pat galite siųsti el. paštu info@jsdrc.lt.

Išsamesnė informacija telefonu (8 46) 34 18 15 arba el. paštu: direktorius@jsdrc.lt

Apie konkursą skelbiama centro internetinėje svetainėje www.jsdrc.lt


Konkursas į direktoriaus pareigas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ skelbia konkursą Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 1 d.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2021 m. rugsėjo 8 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio kvalifikacijas, vykdydama formaliojo profesinio mokymo programas, teikia mokykla;
2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;
3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją. Kompetencijų vertinimo ataskaitai gauti, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro direktoriui darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“. Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,9-13,3.

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (A.Volano g. 2, Vilnius) 117 kab. arba elektroniniu paštu smmin@smm.lt arba registruotu laišku adresu A.Volano g. 2, 01516 Vilnius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Dokumentų originalai pateikiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui atrankos dieną.

Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 5) 2191106.

Skip to content