Visuomenės sveikatos specialistas

Gražina Povilaitienė – visuomenės sveikatos specialistė.

Darbo laikas:

Savaitės dienosDarbo laikas (bendras)Pietų pertrauka
I
II
III7.30 – 17.4512.00 – 12.30
IV
V

Specialisto funkcijos:

 • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (centro stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) centro bendruomenei;
 • Centro sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Centro aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius centro aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • Pasiūlymų centro vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją centre, teikimas;
 • Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas centro bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra centre;
 • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
 • Dalyvavimas centro prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • Informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą centre;
 • Visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas centre;
 • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.
Skip to content